• XPLORid

Foundation XPLORid up and running

Bijgewerkt: 29 apr 2020

It took quite some time. Friday November 15, the bank account for Foundation XPLORid finally has been approved. YESSSSSS!! We have a bank account. Hopefully a lot of money will be donated to this account so we can help a lot of people during our world bicycle tour.


How did we do this?

We cannot be board members because we have to deregister ourselves from the Personal Records Database. That is required by law if you aren't in the Netherlands for more than 8 months. So we had to look for a board for our foundation. Who would like to be a part of this? Who can we trust? In the end we asked 2 good friends and Ben's youngest daughter to be the board of our foundation. We are very happy with this excellent team.

Founding Act

After a number of act drafts, we finally had a meeting at the notary with the 5 of us. On the spot it was decided to also refrain from the appointment as a member of the management board or authorized representative. The final act states that we are only the founders of Foundation XPLORid. The chairman, secretary and treasurer are responsible for the transparent progress and accountability of spending.


PBO (ANBI) status

Applying for the PBO (Public Benefit Organisation) status at the tax authorities wasn’t an easy task either. We were so disappointed when we received the intended rejection. We contacted the tax authorities directly how we could respond in the best way for them to still grant the ANBI status to our foundation. We gave it our best shot. We have provided evidence that we do not need the donations to the foundation to do the bicycle tour around the world. Our transportation is free and we sleep in a tent. In this way we do not have many costs. Staying at home is more expensive.

A requirement of the tax authorities is that 90% of the donations are spent on public benefit. We have described how we are going to do this. We will offer help on education, care and housing by financially supporting a school, hospital, care institution and orphanage. For example, if we come across a family with children who cannot provide education for their children, we will contact the nearest school, et cetera. In addition, we can still provide individual support for € 10,000.00 (10% of our intended donations) by getting groceries with people on the market, buying a goat, sheep or cow. The purchase of a new refrigerator or freezer. The repair of a bicycle, moped or car. Visiting the doctor or dentist together. Medications, clothing, shoes, a new roof. Help with starting a small business etc. etc.


All those rules for just wanting to help other people... We have had moments when we said to each other: “Let's forget about the entire foundation and just go cycling." We persisted anyway. Thinking of the great support projects that we are going to do. Of the contact that you make when you can help someone in such a direct way. Of the connections you get by contacting organizations such as schools, hospitals and orphanages. The happy faces we’ll leave behind as we continue our journey around the world by bicycle. Despite all the bumps we have not given up, as befits a true world cyclist.

Bank account

The application for the bank account also initially failed. Triodos does not have enough international (partner)offices to serve us. The rejection of Triodos took a while. Before you can tell a couple of months have passed. We then chose to apply at ING. After the application it was quiet for a while. After a few weeks additional questions were sent to us. They were mainly about our stay in Iran. For several years, money laundering is quite an issue at some banks. Banks are also cautious about possible support to terrorists. ING is under the highest level of supervision. As a result, the procedures are stricter and we had to explain ourselves further. Iran is a transit country for us. We are not allowed to offer help there. After answering a few questionnaires and the necessary weeks of waiting, we were informed on Tuesday 12 November that the bank account has been approved. We were so happy! After almost 3 months we succeeded.

Now we can contact the media, network organizations, influencers and so on to officially announce our foundation. This resulted in getting on the frontpage of newspaper "De Limburger". We will give flyers to our relations and distribute flyers in the city. We are looking forward to all the reactions. We sent out the invitation for our fund raising party. We can hardly wait for our departure in April.

If you want to help us promote our foundation, don't hesitate to do so.

If you want, we can also send you some flyers to spread the word.


If you already want to make a donation, you can do so at:

Stichting XPLORid

Bank account number (IBAN):

NL81 INGB 0008 44 33 82

BIC: INGBNL2A


Our foundation is a PBO Foundation (Public Benefit Organisation). All funds are 100% spent on aid to people living in poverty. We finance our world tour on bicycle by ourselves. Please have a look here for more info.Stichting XPLORid up and running


Het heeft wat voeten in de aarde gehad. Sinds vrijdag 15 november is onze bankrekening voor Stichting XPLORid eindelijk een feit. YESSSSSS!! We hebben een rekeningnummer waar hopelijk veel geld op wordt gedoneerd zodat wij tijdens onze wereldreis heel veel mensen kunnen helpen.


Hoe begon het ook alweer?

We kunnen zelf geen bestuurder zijn omdat we ons moeten uitschrijven uit de Basisregistratie Personen. Dat is wettelijk verplicht als je langer dan 8 maanden weg bent uit Nederland. Dus moesten we op zoek naar 3 bestuurders voor onze stichting. Wie voelt daar iets voor? Wie kun je vertrouwen? Uiteindelijk hebben we 2 goede vrienden en de jongste dochter van Ben hiervoor gevonden. We zijn heel erg blij met dit uitstekende team.

Oprichtingsakte

Na een aantal conceptaktes zaten we uiteindelijk met z’n vijven bij de notaris. Ter plekke werd nog besloten om ook af te zien van de benoeming als directielid of gevolmachtigde. In de definitieve akte is opgenomen dat wij alleen de oprichters van stichting XPLORid zijn. De voorzitter, secretaris en penningmeester zijn verantwoordelijk voor een transparant verloop en verantwoording van de bestedingen.


ANBI status

De aanvraag van de ANBI status bij de Belastingdienst was ook geen gemakkelijke opgave. Wat waren we teleurgesteld toen we de voorgenomen afwijzing kregen. We hebben direct contact opgenomen hoe we het beste konden reageren zodat ze alsnog de ANBI status aan onze stichting zouden verlenen. We hebben alles uit de kast gehaald. We hebben bewijs geleverd dat we de donaties aan de stichting niet nodig hebben om de wereldreis te kunnen maken. Ons vervoer is gratis en we slapen in onze tent. Veel kosten hebben we dan ook niet. Thuis blijven is duurder.

Een eis van de Belastingdienst is dat 90% van de donaties aan het algemene nut wordt besteed. We hebben beschreven hoe we dit gaan doen. We zullen hulp bieden op het gebied van onder andere onderwijs, verzorging en huisvesting door een school, ziekenhuis, zorginstelling en weeshuis financieel te ondersteunen. Als we bijvoorbeeld een gezin met kinderen tegenkomen die hun kinderen geen onderwijs kunnen bieden, zullen we contact opnemen met de dichtstbijzijnde school et cetera. We kunnen daarnaast nog steeds voor € 10.000,00 (10% van onze beoogde donaties) individuele steun geven door met mensen boodschappen te doen op de markt, een geit, schaap of koe te kopen. De aanschaf van een nieuwe koelkast of diepvries. De reparatie van een fiets, brommer of auto. Samen een bezoek brengen aan de dokter of tandarts. Medicijnen, kleding, schoenen, een nieuw dak. Helpen bij het starten van een kleine onderneming enz. enz.


Al die regeltjes om alleen maar goed te willen doen… We hebben momenten gehad dat we tegen elkaar zeiden: “We vergeten de hele stichting en gaan alleen maar lekker fietsen”. We hebben toch doorgezet. Denkend aan de mooie steunprojecten die we gaan doen. Aan het contact dat je opdoet als je iemand direct kan helpen. Aan de connecties die je krijgt door in contact te komen met organisaties zoals scholen, ziekenhuizen en weeshuizen. Aan de blije gezichten die we achterlaten als we weer verder gaan met onze wereldreis op de fiets. Ondanks alle hobbels hebben we, zoals een echte wereldfietser betaamt, niet opgegeven.

Bankrekening

De aanvraag van de bankrekening liep in eerste instantie ook stuk. Triodos is een te kleine bank en heeft niet genoeg internationale (partner)kantoren om ons te kunnen bedienen. De afwijzing van Triodos liet even op zich wachten en dan ben je al gauw weer een paar maanden verder. We hebben er toen voor gekozen om een aanvraag te doen bij de ING. Na de aanvraag was het even stil. Na een paar weken kwamen de aanvullende vragen per mail. Die gingen vooral over ons verblijf in Iran. Sinds een aantal jaren spelen de witwaspraktijken sommige banken parten. Ook is men voorzichtig in verband met mogelijke steun aan terroristen. De ING staat onder verscherpt toezicht. De procedures zijn daardoor strenger waardoor wij ons nader moesten verklaren. Iran is voor ons een transitland. We mogen daar geen hulp bieden. Na een paar vragenlijsten en de nodige weken wachten, kregen we dinsdag 12 november bericht dat de bankrekening werd goedgekeurd. Wat waren we blij! Na bijna 3 maanden is het ons gelukt.

Nu kunnen we contact opnemen met de media, netwerkorganisaties, influencers enzovoorts om onze stichting bekendheid te geven. Zo stonden we later op de voorpagina van De Limburger. We leggen flyers neer bij onze relaties en gaan zelf in de stad flyeren. We verheugen ons enorm op alle reacties. De uitnodiging voor onze benefiet uitzwaai-borrel hebben we pas verstuurd. We kunnen haast niet wachten op ons vertrek in april.

Wil je ons helpen met het promoten van onze stichting, aarzel dan vooral niet om dit te doen.

Desgewenst kunnen we je ook een aantal flyers toesturen.


Mocht je nu al een donatie willen doen, dan kan dat op:

Stichting XPLORid

Bankrekeningnummer:

NL81 INGB 0008 44 33 82

BIC: INGBNL2A


Onze stichting is een ANBI stichting. Dit is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Alle sponsorgelden voor de stichting worden voor 100% aangewend voor hulp aan mensen die in armoede leven. We financieren helemaal zélf onze wereldreis op de fiets. Zie hier voor meer info.

141 keer bekeken

Recente blogposts

Alles weergeven

©2019-2021 by XPLORid - Privacybeleid