STICHTINGXPLOR id 

Beleidsplan 2019 - 2020 

Versie 1 d.d. 16 juli 2019

Stichting XPLORid

Sprinkstraat 43

6269 AM Margraten

xplorid@outlook.com

www.xplorid.today

KvK-nummer: 75358298

Inhoudsopgave

1. Aanleiding

2. Organisatie en bestuur

3. Doel

4. Strategie

5. Activiteiten

6. Financiën

7. Het werven van gelden

8. Beheer en besteding van het vermogen

1. Aanleiding

 

Vanaf april 2020 tot medio 2025 fietsen Ben van Baardwijk en Linda Reimersdahl de wereld rond. Een fietsreis van ongeveer 100.000 kilometer.
Ben en Linda zijn de oprichters van de Stichting XPLORid. Een stichting zonder winstoogmerk.

Ben en Linda maken geen deel uit van het bestuur van de Stichting XPLORid.
 

2. Organisatie en bestuur

 

Statutaire naam: Stichting XPLORid

Organisatietype: Stichting zonder winstoogmerk

Opgericht: 11 juli 2019

KvK-nummer: 75358298

Vestigingsnummer: HRSD75358298

Fiscaalnummer (RSIN): 860252036

Banknummer (IBAN): NL81 INGB 0008 4433 82

BIC: INGBNL2A

Postadres: Sprinkstraat 43, 6269 AM Margraten

Website: www.xplorid.today

E-mail: xplorid@outlook.com

Werkgebied: Mondiaal

Doelgroep(en): Individuele personen, gezinnen, families en lokale organisaties

Het bestuur van de Stichting XPLORid bestaat uit:

 • mevr. E. van Baardwijk: voorzitter

 • mevr. M. Penders: secretaris

 • mevr. M. Opheij: penningmeester 

 

Het bestuur van de Stichting XPLORid is gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s)), neemt besluiten op basis van meerderheid van stemmen, werkt op vrijwillige basis en ontvangt geen vergoeding.

 

3. Doel 

 

Het doel van de Stichting XPLORid is het verbeteren van het toekomstperspectief en het bevorderen van het welzijn van individuele personen, gezinnen, families en lokale organisaties door het geven van financiële en/of materiële hulp.
 

4. Strategie

Tijdens hun wereldreis op de fiets willen Ben en Linda mensen die in armoede leven helpen. Het komt regelmatig voor dat mensen hun uitnodigen en gastvrij ontvangen. Mensen die zij toevallig ontmoeten, die eten en drinken met hun delen, onderdak bieden, hen laten kennismaken met familie en leefgemeenschap. Mensen die willen weten waar ze vandaan komen en waar ze naar toe gaan. Mensen met ook eigen behoeftes, zorgen, wensen en dromen.

 

Ben en Linda willen de mensen die ze ontmoeten, als dat nodig is, helpen, op welke manier dan ook. Wellicht kunnen ze zelfs een droom laten uitkomen.
 

5. Activiteiten

 

De activiteiten van de Stichting XPLORid zijn:

 

 • Het verwerven van € 100.000 aan donaties (voor elke fietskilometer 1 euro).

 • Het bieden van financiële en materiële steun voor een bedrag dat maximaal gelijk is aan de te ontvangen donaties. 

 • Het bieden van steun afgestemd op de behoeften en noden van de mensen die Ben en Linda ontmoeten gedurende de wereldreis. Ter plekke wordt bekeken welke vorm van steun nodig is. Ben en Linda regelen tezamen met de hulpbehoevende(n) deze steun. 

 • Het regelmatig rapporteren, bloggen en delen van informatie over de gegeven steun en activiteiten van de Stichting op haar website www.xplorid.today.

 • Van elke steunactie en activiteit worden foto's gemaakt. Het financiële bedrag of de materialen worden benoemd. Er komt een verhaal over de ontmoeting, de behoefte en de gegeven steun. 

 

6. Financiën

 

Het vermogen van de Stichting XPLORid bestaat uit de ontvangen donaties. De ontvangen donaties worden uitsluitend aangewend voor het doel van de Stichting. De Stichting brengt alleen beheer- en promotiekosten in rekening. De bestuurders ontvangen geen onkostenvergoeding en geen vacatiegelden.

 

Het verkrijgen van donaties is gestart in 2019. Het eerste jaarverslag wordt opgesteld na afloop van het boekjaar 2020.

 

7. Het werven van gelden

 

De Stichting XPLORid tracht haar doel te bereiken door € 100.000 te verkrijgen middels donaties. 

 

Het verwerven van donaties vindt plaats vanuit de volgende activiteiten:

 

 • Diverse influencers benaderen om de stichting onder de aandacht te brengen bij het grote publiek via diverse online kanalen. 

 • Benefiet afscheidsfeest in maart 2020 waarbij aan genodigden gevraagd wordt om te doneren.

 • Het maken van flyers waarop gevraagd wordt om een donatie. Deze flyers worden opgehangen bij supermarkten, prikborden van bibliotheken, scholen, supermarkten, winkels, sponsoren et cetera.

 • Het benaderen van diverse netwerkorganisaties om de Stichting onder de aandacht te brengen bij hun leden en via hun online kanalen. Eventueel in combinatie met het houden van een presentatie over het doel van de Stichting, de af te leggen route en het laten zien van de fietsen met uitrusting.

 • Het benaderen van diverse scholengemeenschappen om de Stichting onder de aandacht te brengen bij kinderen en hun ouders. Eventueel in combinatie met een presentatie over het doel van de Stichting, de af te leggen route en het laten zien van fietsen met uitrusting.

 • Diverse pers(bladen) benaderen in binnen- en buitenland om de Stichting onder de aandacht te brengen bij het grote publiek.

 • Familie, vrienden, relaties en ex-collega's worden benaderd om een donatie te geven. 

 • Het regelmatig plaatsen van content op Facebook, Instagram, Twitter en Youtube en vragen om een donatie.

 • Het vragen om een donatie op de website en blog van de Stichting XPLORid.

 • Het fietsen met shirtreclame. Op de shirts staan de naam en website van de Stichting XPLORid. 

 

8. Beheer en besteding van vermogen

 

Het vermogen van de Stichting XPLORid bestaat uit de ontvangen donaties. De ontvangen donaties worden uitsluitend aangewend voor het doel van de Stichting. De Stichting brengt alleen beheer- en promotiekosten in rekening. De bestuurders ontvangen geen onkostenvergoeding en geen vacatiegelden.

 

De wijze van besteding van de donaties wordt gepubliceerd op de website www.xplorid.today.

 

De Stichting XPLORid voert een (financiële) administratie. Het boekjaar loopt van 1 januari van een jaar tot en met 31 december van hetzelfde jaar. Het eerste boekjaar van de Stichting is een verlengd boekjaar (vanaf de oprichtingsdatum tot 31 december 2020). Aan het einde van een boekjaar worden de boeken afgesloten door de penningmeester. Over het betreffende boekjaar wordt een jaarverslag opgesteld. Dit bestaat uit de winst- en verliesrekening, de jaarrekening, de balans, een staat van baten en lasten en een sociaal jaarverslag. Het bestuur beoordeelt en controleert de stukken en keurt deze goed middels ondertekening. Het bestuur verleent decharge aan de penningmeester. Na goedkeuring en decharge wordt het jaarverslag gepubliceerd op de website www.xplorid.today.

©2019-2020 by XPLORid.today | Privacybeleid